Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Poskytované služby

 

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytujeme tyto služby:

 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi:

  • motivace a podpora zapojení dětí do domácích prací zajišťující řádný chod rodiny
  • motivace a podpora vedení dětí k plnění školních povinností
 • pracovně výchovná činnost s dospělými:

  • cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, prevence zadlužování a řešení dluhové situace rodiny
  • cílená motivace rodičů zaměřená na školní úspěšnost dětí
  • práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou, kontakty s učiteli apod.
  • se souhlasem rodiny podílet se na realizaci případových konferencí o prospěchu a chování dětí s kurátory a učiteli za přítomnosti rodičů
  • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
  • motivace a trénink dospělých členů rodiny za účelem úspěšných jednání na úřadech a institucích (úřady práce, školy, školky, lékaři, zaměstnavatelé apod.)
  • se souhlasem rodiny jednání s kurátory pro mládež ohledně rodin s dětmi, které mají stanovená výchovná opatření
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte:

  • budování hodnotového systému – vysvětlováním na příkladech co je „dobré“ a co“ špatné“, posilování vzájemných rodinných vztahů a vztahů v širší rodině
  • podpora sourozeneckých vztahů při pracích zajištujících chod rodiny
  • podpora hledání volnočasových aktivit a pomoc při zapojování se rodin s dětmi
  • upevňování hygienických návyků
  • motorická cvičení s rodiči a dětmi a cvičení na podporu kreativity, rozvoj jemné a hrubé motoriky (úchop tužky, přesné vybarvování, poznávání barev, tvarů, kreslení, vystřihování, modelování a jiné, pohybová cvičení, úchop míče a jiné)
  • nácvik kompetencí rodičů při tréninku rozvoje řeči a mluvení pro jejich děti prostřednictvím říkánek, básniček a písniček
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí:

  • pomoc s docházkou dětí do předškolních zařízení (vyhledávání, podpora k samostatnosti)
  • pomoc s předškolní přípravou
  • pomoc s přípravou k zápisu do školy
  • doprovod k zápisům do škol
  • podpora spolupráce a aktivní pomoc při potřebě kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • pomoc se zaváděním vzdělávacích postupů doporučených PPP
  • pomoc při přípravě dětí do školy
  • nácvik kompetencí rodičů pro zvládání doučování dětí doma i v prostorách školy za spolupráce školy v případě nevhodných podmínek doma (malý byt, velká rodina a pod.)
  • pomoc při zajišťování školních pomůcek - mimořádná okamžitá pomoc ve spolupráci se školou
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity:

  • pomoc s výběrem a zajištěním vhodných volnočasových aktivit pro děti (pomoc při zajištění školních družin a kroužků ve škole, pomoc v orientaci vhodných volnočasových aktivit pro děti – kroužky, umělecké školy, NZD)
  • zprostředkování a doprovod na jednání za účelem získání volnočasových aktivit pro děti
  • pomoc při zajištění pomůcek na volnočasové aktivity – např. sportovní oblečení, hudební nástroje, kroje apod.
  • zprostředkování využívání nízkoprahových zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže
  • zprostředkování využívání aktivit neziskových organizací zaměřených na děti a mládež.

 

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět:

  • příprava na cestování veřejnou dopravou, vyhledávání v jízdních řádech, identifikace dopravního prostředku
  • zlepšení orientace v místě bydliště a příležitostech, které příslušná obec pro své obyvatele nabízí
  • doprovod rodiny k potřebným institucím (lékaři, na jednání na úřad či školského zařízení atd.
  • pomoc rodičům dětí při zajištění školní docházky jejich dětí vracejících se ze zahraničí (Anglie, Irsko, Slovensko).

 

3) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

  • učení se takovému chování, které je okolím přijímáno pozitivně
  • nácvik návyků uplatnitelných při výkonu práce – dodržování časů, domluvených postupů, dohod, apod.
  • nácvik dovedností - jak požádat o informace, o službu, o práci, a jiné
  • nácvik vyřizování běžných rodinných záležitosti – kontakt s poštou, s pronajímatelem bytu, školní jídelnou apod.
  • motivace k účasti na veřejně prospěšných pracích, veřejné službě
  • nácvik snižování rodinných nákladů ekonomicky úsporným chováním – např. změnou telefonních operátorů, dodavatelů TV programů, výhodnějších bankovních účtů, vhodnějších časových jízdenek MHD, svačin pro děti z domácích surovin místo peněz na svačiny apod.
  • nácvik vyplňování formulářů, vypisování obálek, podacích lístků, poštovních poukázek
  • podpora dobrovolnických aktivit v jiných organizací.

 

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

  • pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů, při jednání se zdravotními pojišťovnami, při jednání s dodavateli energií a plynu,
  • doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání s věřiteli
  • pomoc a podpora při jednáních na OSPOD
  • pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů
  • pomoc a podpora při podávání žádostí o pěstounskou péči, svěření dítěte do péče třetí osoby
  • pomoc se zajištěním právního zastoupení zejména při civilních sporech, jejichž vyústěním může být výrazné prohloubení nepříznivé sociální situace klientské rodiny
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

  • práce s rodinou na změnách, které odvrátí riziko odebrání dětí z rodiny
  • práce s rodinou na změnách v rodinných poměrech za účelem navrácení dětí odebraných z rodin a umístěných v ústavních zařízeních (změny ve fungování rodin, podmínkách, finančních poměrech apod.)
  • vyhledávání příbuzných rodin, kde rodiče nastupují výkon trestu, aby dětem nehrozilo umístění do výchovných zařízení
  • při rodinných problémech zasahujících do hloubky nabízíme pomoc (zprostředkování) s využitím navazujícíchspecializovaných služeb – psychologické poradny, poradny pro mezilidské vztahy atd.
  • poskytování základního sociálního poradenství za účelem dosažení příležitostí  

 

Kontakt

 

 Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 
 
Zázemí služby:
Lipovská 131/14
790 01 Jeseník
 
 
 
Identifikátor služby:
3950042
 
Vedoucí služby:
 
Tel:
608 760 169
 
Email:
simcikova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
Zástupce vedoucí služby:
 
Tel:
775 551 568
 
Email:
vankova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies